دانلود فایل


تحقیق کامل با عنوان فرآیند و مراحل تصفیه آب و تصفیه خانه به صورت Word در 86 صفحه - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق کامل با عنوان فرآیند و مراحل تصفیه آب و تصفیه

دانلود فایل تحقیق کامل با عنوان فرآیند و مراحل تصفیه آب و تصفیه خانه به صورت Word در 86 صفحه آب ماده اي فراوان در كره زمين است. به شكلهاي مختلفي همچون دريا، باران، رودخانه و ديده مي شود. آب در چرخه خود، مرتباً از حالتي به حالت ديگر تبديل مي شود اما از بين نمي رود. هر گونه حيات محتاج آب مي باشد، انسانها از آب آشاميدني استفاده مي كنند يعني آبي كه كيفيت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد.مجموعه عملياتي كه به منظور آماده كردن آب براي مصارف مورد نظر اجرا مي گردد، تصفيه آب و مجموعه تأسيسات و تجهيزاتي كه عمليات تصفيه آب را در بر مي گيرد تصفيه خانه ناميده مي شود بنابراين براي تهيه آبي مناسب براي شرب و مصارف عمومي شهري يك رشته عمليات در تصفيه خانه آب به اجرا گذارده مي شود تا آب دريافتي از منابع آب را با كيفيتي قابل قبول در چهارچوب استاندارد آب آشاميدني تحويل نمايد.آب آشاميدني استاندارد به طور كلي آبي است كه بيرنگ، بي بو و با طعم مطبوع و گوارا كه مصرف آن حتي در دراز مدت هم به لحاظ عاري بودن از مواد مضر، ضرري براي سلامتي مصرف كننده نداشته و خسارتي به تجهيزات انتقال، توزيع و مصرف وارد نياورد.عملياتي كه در تصفيه خانه آب آشاميدني در رابطه با تصحيح كيفيت آب اجرا مي شود بستگي به كيفيت آب منابعي دارد كه براي تأمين آب آشاميدني در نظر گرفته مي شود و طرح تأسيسات تصفيه خانه نيز با در نظر گرفتن اينكه آب تصفيه شده براي چه مصرفي در نظر گرفته خواهد شد پيش بيني مي شود.منابع آب كه به منظور تأمين آب آشاميدني و مصرف عمومي به كار گرفته مي شوند، شامل؛منابع آبهاي سطحي؛ درياها و درياچه ها، آبگيرها و بركه ها، رودخانه ها و جويبارهامنابع آبها زيرزميني؛ چاه ها، قنوات و چشمه ها، است.که در بعضي از تأسيسات تصفيه آب از يك يا چند منبع مختلف آب دريافت و تصفيه می شود. به هر حال اقداماتي كه در زمينه تصفيه آب منظور خواهد شد، آب دريافتي را به آب آشاميدني تبديل خواهد كرد و به همين جهت مطالعه كيفيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي منابع مورد نظر تأمين آب آشاميدني براي ايجاد يك سيستم تصفيه و توزيع آب سالم ضرورت پيدا مي كند.
فهرست :بخش اولمقدمهتاريخچه آب تهرانمنابع تأمين آبتاريخچه تصفیه آبتصفيه خانه هاي آب تهرانتصفيه خانه شماره يك(جلاليه)تصفيه خانه آب شماره دو(كن)تصفيه خانه هاي شماره سه و چهار(حكيميه)تصفيه خانه شماره پنج (ميني سيتي)فرآیند تصفيه آبانتخاب فرآیندهاي تصفيه بر پايه کيفيت آب خامآشغالگيريپيش ته نشينيبهره برداريكلرزني آب خامانتخاب فرآیندهاي تصفيه بر پايه کيفيت آبفرآیندهاي مختلف يک تصفيه خانهشرح مراحل تصفيه و تأسيسات آبايستگاه پمپاژ آب گيري و حوضچه ي شيرآلات وروديشير كنترل آب خاماندازه گيري دبي آب ورودي به تصفيه خانههوادهيآهك زني (تنظيم pH آب و حذف سختي)اختلاط سريعواحد زلال ساززلال ساز با بستر لجنزلال سازهاي پولساتور و ته صافمزايا و معايب زلال ساز پولساتورزلال ساز با تماس لجنفلوکلاريفايرها يا کلاريفلوکولاتورفرآيند انعقاد (كوآگولاسيون)مكانيسم انعقاد سازيانواع منعقد کننده هامواد منعقد کننده مورد نياز در تصفيه خانهمقايسه کلروفريک و سولفات آلومينيوم (آلوم)فرآيند لخته سازيفرآيند ته نشينيصاف سازي يا فيلتراسيونصافي هاي شني تحت فشارنحوه شستشوي فيلترهاي تحت فشارفيلترهاي شني ثقلي کندمزاياي صافي شني كندفيلتر شني ثقلي تندمزاياي صافی های شني تندصافي هاي ويژهصاف سازی در تصفیه خانه جلالیهسالم سازي آب (کلرزني نهايي)واحد کلر زنيویژگی های شیمیایی کلرمباني كلرزنيروش كلرزنيچگونگي اثر گندزدايي كلرسیستم های کلرزنیتجهیزات کلرزنیفضاهاي تشكيل دهنده واحد كلرزني گازيروش هاي تشخيص نشت گاز کلر در واحد کلرزنيبخش دومشرایط لازم برای آزمایشگاه تصفیه خانهآزمایش های مورد نیازآزمایش های فیزیکیـ شیمیاییدمارنگبوکدورتکل جامدات معلقpHاندازه گیری اکسیژن محلول (DO)هدایت الکتریکی (EC)کل جامدات محلول (TDS)قلیائیت کلسختی کلسولفات(SO-)کلرید(Cl-)سدیم(Na)آمونیاک(NH)نیترات و نیتریت(NO و NO)کلر ازاد باقیمانده(Cl)آهن(Fe)منگنز(Mn)آلومینیوم(Al)آزمایش جارآزمایش های میکروبیولوژیکیآزمایشهای باکتریاییآزمایشهای زیست شناختیآزمایش فلزات سنگینآزمایش مواد کمیابفلورید(F-)برومید(Br-)مواد پاک کنندهآزمایشهای مواد آلیآزمایشهای مواد پرتوزالوازم مورد نیازاحداث ايستگاه پايش كيفي پيوسته آب رودخانه كرجاستاندارد سازيمنابعانتقادات و پیشنهادات

تصفیه


آب


تصفیه خانه


فرآیند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه